TUBİTAK Enerji Çağrıları Açıldı

TUBİTAK Enerji Çağrıları Açıldı

TÜBİTAK-ARDEB enerji çağrıları; Maliyet Etkin Enerji Verimli Binalar, Sanayi Ölçekli Bileşik Isı Güç ve Üçlü Üretim Sistemleri, Elektrik Şebekeleri için Süperiletken Malzeme ve Teknolojileri, Güneş Enerjisine Dayalı Isıl ve/veya Birlesik Elektrik Üreten Sistemler, Kömür-Biyokütle Karışımlı Yakma Teknolojileri, Seri Üretim Hatlarında Gömülü Sistemler ve İçten Yanmalı Motor ve Sürücü Teknolojileri olarak belirlendi.

TÜBİTAK tarafından enerji çağrıları açıldı. TÜBİTAK-ARDEB enerji çağrıları kategorileri şöyle:
Maliyet Etkin Enerji Verimli Binalar, Sanayi Ölçekli Bileşik Isı Güç ve Üçlü Üretim Sistemleri, Elektrik Şebekeleri için Süperiletken Malzeme ve Teknolojileri, Güneş Enerjisine Dayalı Isıl ve/veya Birlesik Elektrik Üreten Sistemler, Kömur-Biyokütle Karışımlı Yakma Teknolojileri, Seri Üretim Hatlarında Gömülü Sistemler ve İçten Yanmalı Motor ve Sürücü Teknolojileri.
Temiz Enerji Vakfı Genel Koordinatörü Dr. F. Figen Ar, “Temiz Enerji Vakfı olarak gerek önereceğiniz projelerin geliştirilmesinde gerekse projelerin yürütülmesinde aktif rol alıp proje ortağı olarak tecrübelerimizi paylaşmaktan memnuniyet duyarız” şeklinde görüşlerini paylaştı.

Konut ve Ticari Binalarda Enerji Verimliliği Çağrı Programı başlığı altında oluşturulan Konut ve Ticari Binalarda Enerji Verimliliği Çağrı Programı Maliyet Etkin Enerji Verimli Binalar” Çağrı Metni çerçevesinde, binaların ve özellikle konut olarak kullanılan binaların Türkiye’nin enerji tüketiminde çok ciddi payları bulunduğu belirtiliyor. Binaların enerji maliyetlerinin düşürülürken bir taraftan da yapı içi konforun arttırılmasının, Türkiye’nin çevresel olarak hedeflerinin sağlanmasının yanı sıra, ekonomiye ve sosyal refaha katkısının kaçınılmaz olduğuna değiniliyor. Bu çağrının amacı ise, konut ve ticari binalarda “bina enerji yönetim sisteminin” geliştirilmesi olarak değerlendiriliyor. Geliştirilecek sistemin birlikte çalışabilir enerji sistemlerini optimize etmesi, birbiriyle entegre etmesi, modellemesi ve simüle etmesi beklendiği ifade ediliyor. Ayrıca bu sistemin net sıfır enerjili binaları tasarlamasının beklendiğine işaret ediliyor.

Sanayide Enerji Verimliliği Çağrı Programı başlığı altında düzenlenen Sanayi Ölçekli Bileşik Isı Güç ve Üçlü Üretim Sistemleri” Çağrı Metni’nde Türkiye’nin enerji tüketiminin son 15 yılda ikiye katlanırken dışa bağımlılığının önemli oranda yükseldiğine ve enerjinin çok değerli olduğu günümüzde, enerjinin verimli kullanımının önemli bir hale geldiğine vurgu yapılıyor. Metinde, günümüzde klasik enerji üretim sistemlerine göre, bileşik ısı-güç veya üçlü üretim sistemleri ile çok daha verimli enerji kullanımının mümkün olduğu ifade ediliyor. Bu sistemlerin verimlerinin daha da iyileştirilmesinin ise, alt ekipmanlarının/elemanlarının geliştirilmesi ile mümkün olabileceği ifade ediliyor. Bu bağlamda Türkiye sanayisinin enerji verimliliğinin iyileştirilmesi amacıyla, sanayi ölçekli bileşik ısı güç ve üçlü üretim sistemlerinin ekipmanlarının/elemanlarının geliştirilmesinin önem arz etiğine değiniliyor.
Bu çağrının amacının ise, bileşik ısı güç ve üçlü üretim sistemlerinin sanayide uygulaması için mini ve mikro kapasitelerde toplam verimin yüzde 85’in üzerine çıkartılmasına katkı sağlayacak şekilde prototip ekipmanlarının/elemanlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi olduğu belirtiliyor.

Güç ve Depolama Teknolojileri: Elektrik Güç Dönüşümü, Elektrik İletim ve Dağıtımı Çağrı Programı başlığı kapsamında gerçekleştirilen “Elektrik Şebekeleri için Süperiletken Malzeme ve Teknolojileri” Çağrı Metni’nde Türkiye’de üretilen elektriğin önemli bir kısmının iletim-dağıtım aşamasında kaybolduğuna işaret edilerek, bu kayıpların en önemli nedenlerinin iletim ve dağıtım sistemlerinde kullanılan kablolar ve donanımlar olduğuna işaret ediliyor. Gelişmiş ülkelerde bu kayıpların daha düşük seviyelerde olduğu bildirilirken, bunun nedeninin geliştirilen malzeme ve teknolojilerin, elektrik iletim-dağıtım sistemlerine entegre edilmesi olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, kayıp oranlarının daha da azaltılması için çalışmalara devam edildiği vurgulanırken, enerji talebinin sürekli artan ve enerji konusunda yurtdışına önemli ölçüde bağımlı olan Türkiye’de de bu malzeme ve teknolojilerin geliştirilerek kullanılmasının zorunlu olduğu kaydediliyor. Elektrik şebekelerindeki kayıpları azaltacak, başta süperiletkenler olmak üzere alternatif malzemelerin ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesinin Türkiye için önem arz ettiğine değiniliyor.
Bu çağrı aracılığıyla elektrik iletim-dağıtım şebekelerindeki kayıpların asgari düzeye indirilmesinin ve enerji güvenilirliğinin artırılmasına hizmet eden yenilikçi süperiletken gibi malzeme ve teknolojilerin geliştirilmesinin hedeflendiği vurgulanıyor.

Güneş Enerjisi Çağrı Programı başlığı çerçevesinde düzenlenen Güneş Enerjisine Dayalı Isıl ve/veya Birleşik Elektrik Üreten Sistemler” Çağrı Metni’nde güneşlenme süresi ve ışınım şiddetinin ölçümlerine göre Türkiye için güneş enerjisi potansiyelinin oldukça yüksek olduğunun tespit edildiği ifade ediliyor. Dolayısıyla, günümüzün ve geleceğin enerji sistemleri için son derece önemli olan güneş enerjisi alanında, hem Türkiye’nin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak, hem de uluslararası düzeyde Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak Ar-Ge faaliyetlerine ve yenilikçi malzeme ve teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu kaydediliyor. Güneş enerjisi uygulamalarının doğrudan elektrik üretimi ve ısıl uygulamalar olarak ikiye ayrıldığına işaret edilerek, ısıl uygulamalarda düşük sıcaklık, orta sıcaklık ve yüksek sıcaklık uygulamaları olarak üçe ayrıldığı belirtiliyor.
Bu çağrı kapsamında, “güneş enerjisine dayalı ısıl ve/veya birleşik elektrik üreten sistemler” ifadesiyle, düşük sıcaklık uygulamalarına yönelik düzlemsel, vakum borulu, havalı ve birleşik parabolik kolektörlerin yanı sıra PV-T sistemler işaret ediliyor.

Fosil Yakıtlar Çağrı Programı başlığı kategorisinde oluşturulan Kömür-Biyokütle Karışımlı Yakma Teknolojileri” Çağrı Metni’nde dolaşımlı akışkan yatak teknolojilerinde (CFBC) önemli gelişmeler söz konusu olduğu belirtilirken, bu teknolojinin, Türkiye kömürleri gibi düşük kaliteli kömürlerin düşük emisyon yayacak şekilde yakılmasına çok daha uygun olduğu bilindiği belirtiliyor. 460 MWe kapasitesinde ilk süperkritik CFBC sisteminin Lagisza’da 2009’da devreye alındığı hatırlatılırken, CFBC teknolojilerinin özellikle düşük kaliteli kömür, yüksek kükürt ve kül içeren kömürler ve biyokütle için önemli bir pazar durumunda olduğuna dikkat çekiliyor. Türkiye’de de sanayi ve teshin (ısıtma) sektörlerinde önemli miktarlarda yerli ve ithal kömür kullanıldığına işaret ediliyor.
Bu çağrı metniyle, santral ve kojenerasyon uygulamalarında düşük kaliteli kömürlerin veya biyokütle kaynaklarının yakılmasına uygun bu sistemlerde yanma verimini en üst seviyeye çıkaracak, çevresel etkileri en aza düşürecek verimliliği yüksek teknolojilerin geliştirilmesi ve bu alanda Türkiye’nin dünyada söz sahibi olabilmesi amaçlanıyor.

Robotik ve Mekatronik Çağrı Programı çerçevesinde, Seri Üretim Hatlarında Gömülü Sistemler” Çağrı Metni’nde İmalatta, birbirine bağlı sistemlerin ve nesnelerin interneti kavramının entegrasyonu ile oluşan ve dördüncü endüstri devrimi ya da “Endüstri 4.0” olarak da adlandırılan yapının “akıllı fabrika” kavramını hayatımıza soktuğu ifade ediliyor. Türkiye olarak, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’nın başını çektiği, bu teknolojik ilerleme içinde yer alabilmek için akıllı fabrika kavramı içinde yer alan bütün alanlarda özgün ve yenilikçi yaklaşımların/sistemlerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunun açık olduğu bildiriliyor. Akıllı fabrika kavramının bütünleşik bir parçası olan ve siber fiziksel sistemleri (SFS) içeren fabrika otomasyon sistemlerinin ise bu çabanın dışında kalmasının düşünülemeyeceği belirtiliyor. Bu çabanın bir parçası olarak fabrika otomasyonu için gerekli i) otomasyon sistemleri, ii) otomatik yönlendirmeli araçlar ve iii) akıllı depolama sistemleri için gömülü sistem yaklaşım/teknolojilerinin geliştirilmesinin bu çağrıdaki temel beklenti olduğuna değiniliyor.

Elektrikli ve Hibrit Elektrikli Araç Teknolojileri Çağrı Programı kapsamında oluşturulan İçten Yanmalı Motor ve Sürücü Teknolojileri” Çağrı Metni’nde önümüzdeki 50 yıl içerisinde araç sayısında önemli ölçüde bir artış beklendiğine ve bunun sonucu olarak da yeterli/ucuz yakıt temini riski ve egzoz emisyonlarından kaynaklanan çevresel problemler ile karşılaşılabileceği öngörüldüğüne değiniliyor. Bahsi geçen bu problemler ile birlikte egzoz emisyonları ile ilgili yasal düzenlemelerin üreticileri, özellikle elektrikli ve hibrit elektrikli araçlar konusunda çalışmalar yapmaya yönlendirdiği vurgulanıyor. Elektrikli ve hibrit elektrikli araçlar farklı firmalar tarafından geliştirilmesine rağmen, bu araçların genellikle özel kullanımlara yönelik oldukları ve seri üretiminin henüz yeterince yaygınlaşmadığının görülmediğine dikkat çekiliyor.
Bu çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinin katma değeri yüksek, ekonomik, çevreye duyarlı, yaratıcı-yenilikçi, elektrikli ve hibrit elektrikli araçlarda kullanılma potansiyeline sahip olarak otomotiv endüstrisinde teknolojik uygulama projelerine temel teşkil edecek, teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olmasının hedeflendiği ifade edildi.

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

HABERLER

Azerbaycan’da Enerji Verimliliğinin Desteklenme Projesi

EBRD ve Demirbank, Azerbaycan`daki enerji verimliliği projelerinin desteklenmesi için yeni bir proje geliştirdiler.  Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Demirbank, Azerbaycan`daki enerji verimliliği projelerinin desteklenmesi için yeni bir proje

HABERLER 0 Comments

Kamulaştırma Yapılacak HES Projeleri Açıklandı

Bakanlar Kurulu bazı HES projeleri için kamulaştırma yapılmasına karar verdi Bakanlar Kurulu bazı hidroelektrik santral (HES) ve baraj projeleri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na (EPDK) ve Devlet Su İşleri’ne kamulaştırma

HABERLER

3 Boyutlu Görünümlü 2 Boyutlu Ampül (!)

Bulbing bir Kickstarter projesi, Tel Aviv (İsrail) merkezli tasarım firması Design Studio Cheha tarafından tasarlanmış.  Sihirli lambalarda 3D efekti yaratılarak yansıma ile LED aydınlatmaya farklı bir dokunuş getirilmiş. Haber kaynağı

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply