ENVER Kapsamında Yürütülen Eğitim ve Sertifikalandırma Esasları Belirlendi

ANKARA (ANKA) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yürütülen eğitim ve sertifikalandırma faaliyetleriyle ilgili esasları belirledi. Sanayi ve bina sektörleri için ayrı ayrı düzenlenmiş olan enerji yöneticisi sertifikalarının en geç 1 Ocak 2014 tarihine kadar Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne başvurmak suretiyle birleştirilmesi zorunlu olacak. Bu tarihe kadar birleştirme yapılmayan sertifikalar, bu tarihten itibaren geçersiz sayılacak. Bugüne kadar sanayi veya bina sektörleri için düzenlenen enerji yöneticisi kurslarına katılarak sertifika almaya hak kazanmış olanlara “sanayi veya bina” kategorisinde enerji yöneticisi sertifikası verilmeye devam edilecek. Bu sertifikalar 1 Ocak 2014 tarihine kadar ilgili sektörde geçerli sayılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Enerji Verimliliği Eğitim Ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, 18 Nisan 2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, yürütülen eğitim ve sertifikalandırma faaliyetleri ile ilgili usul ve esaslarını belirledi. Tebliğ, enerji yöneticisi ve etüt-proje eğitimlerinde ve sertifikalandırmalarında uygulanacak usul ve esasları kapsıyor.

ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİMLERİ

Kanun kapsamına giren endüstriyel işletmelerde veya binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesinden yönetim adına sorumlu olan enerji yöneticisi eğitimlerine mühendislik alanında veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilecek. Eğitime katılmak isteyenler, kayıt formu ile Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne, yetkilendirilmiş kurumlara veya şirketlere başvuracak. Enerji yöneticisi eğitimleri birinci ve ikinci eğitim modüllerinden oluşacak. Yapılan merkezi sınavda başarılı olanlara, Genel Müdürlük tarafından enerji yöneticisi sertifikası verilecek.
Genel Müdürlüğün enerji yöneticisi eğitimi ve enerji verimliliği etüt çalışmalarını yürüten birimlerinde en az 2 yıl görev yapan ve bu çalışmalarda fiilen görev alan ve istek formu ile başvuruda bulunan mühendislik alanında en az lisans düzeyinde eğitim almış personeline, başka bir koşul aranmaksızın enerji yöneticisi sertifikası verilecek.

ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİMLERİ ARDIŞIK OLARAK DÜZENLENECEK

Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı bünyesinde görevlendirilecek enerji yöneticilerinin sertifikalandırılması için, bu kurum ve kuruluşlarca Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen uygulamalı enerji yöneticisi eğitimlerine katılan ve Genel Müdürlük işbirliği ile bu kurum veya kuruluşlarca yapılan sınavda başarılı olan, en az lisans eğitimi almış kişilere enerji yöneticisi sertifikası verilecek.
Bu kurslara, öncelikle mühendislik alanında eğitim almış olanlar, bunun mümkün olmaması halinde teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik veya elektrik-elektronik bölümlerinde eğitim almış olanlar, bunun da mümkün olmaması halinde diğer alanlarda lisans eğitimi almış olanlar kabul edilecek. Enerji yöneticisi eğitimler, birinci eğitim modülü derslik ortamında; ikinci eğitim modülü ise derslik ve laboratuvar ortamında verilecek şekilde birbirlerini takip edecek şekilde ardışık olarak düzenlenecek.

ETÜT- PROJE EĞİTİMLERİ

Etüt-proje eğitimlerine mühendislik alanında en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilecek. Üç modülden ibaret etüt-proje eğitimlerinin toplam süresi 120 ders saatinden az olamayacak. Bu sürenin en az 80 ders saatlik kısmı birinci ve ikinci eğitim modülleri için, geriye kalan kısmı ise üçüncü eğitim modülü için kullanılacak. Üçüncü eğitim modülünde teorik olarak verileceği belirtilen konular için ayrılan toplam süre, aynı eğitim modülü için ayrılan toplam sürenin üçte birinden fazla olamayacak.

SEKTÖRLERİN BİRİNDEN SERTİFİKA ALANLARA, İSTENİRSE ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI VERİLECEK

Genel Müdürlüğün enerji verimliliği çalışmalarında en az 10 yıl süreyle görev almış olanlardan etüt çalışmalarında fiilen görev alan ve istek formu ile başvuruda bulunan, mühendislik alanında en az lisans düzeyinde eğitim almış Genel Müdürlük personeline başkaca bir koşul aranmaksızın etüt-proje sertifikası verilecek. Sanayi veya bina sektörlerinden herhangi biri için eğitim-etüt-proje veya etüt-proje sertifikası sahibi kişilere, talep etmeleri halinde başkaca bir koşul aranmaksızın enerji yöneticisi sertifikası verilecek.
Genel Müdürlük tarafından geliştirilen uluslararası işbirlikleri kapsamında, şirketlerin ihtisaslaşmasını teminen yurt içinde veya yurt dışında kısa süreli eğitim programları düzenlenmesi halinde, şirketler alt sektör uzmanı olarak bildirdikleri kişilerin bu eğitimlere katılımını sağlamakla yükümlüdür. Bu durumda, eğitime katılan kişilerin her türlü harcamaları ilgili şirket tarafından karşılanacak.

EĞİTİM PROGRAMLARININ İZLENMESİ VE DENETİMİ

Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler tarafından planlanan ve uygulanan eğitim programları ile ilgili bilgiler Genel Müdürlüğün internet sayfası üzerinden ilan edilecek. Enerji yöneticisi veya etüt-proje eğitimine katılanlara sertifika verilebilmesi için bu kişilerin Genel Müdürlük tarafından yapılan veya yaptırılan merkezi sınavlara girmesi ve sınav sonucunda başarılı olunması zorunlu olacak. Sınavlarda yüz puan üzerinden en az yetmiş alan başarılı sayılacak. Girdiği ilk sınavda başarılı olamayanlara, en fazla bir kez daha sınava girme hakkı tanınacak. İkinci kez girdiği sınavda da başarılı olamayanların yeniden sınav hakkı alabilmesi için yeniden eğitime katılmaları gerekir. Bu şekilde ikinci kez etüt-proje eğitimine katılanlardan etüt ve proje çalışması yapma şartı aranmayacak.

EĞİTİM TESİSLERİ VE KURS GRUPLARI

Eğitimler gerekli şartları taşıyan eğitim tesislerinde gerçekleştirilecek. Derslik ve laboratuvar ortamında düzenlenen eğitimler en fazla otuz kişilik gruplar halinde yapılacak.
Bir sonraki yılda düzenlenecek enerji yöneticisi ve etüt-proje eğitim programlarına katılacaklardan alınacak Katma Değer Vergisi dahil taban ve tavan ücretler, her yıl Aralık ayında Kurul tarafından belirlenecek ve Genel Müdürlük tarafından Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilecek.

Uygulamalı eğitimlerde eğitici olabilmek için şu şartlardan en az birine sahip olmak gerekecek:
– Etüt-proje sertifikasına sahip olmak.
– Eğitim konuları ile ilgili olarak, üniversitelerin ana bilim dallarından birinde ihtisas yapmış olmak ve okutman, öğretim görevlisi, doktor, yardımcı doçent, doçent ve profesör unvanlarından birine sahip olmak.
– Eğitim vereceği konuda en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.

MEVCUT ENERJİ YÖNETİCİSİ VE EGİTİM-ETÜT-PROJE SERTİFİKALARININ YENİLENMESİ

Bugüne kadar sanayi veya bina sektörleri için düzenlenen enerji yöneticisi kurslarına katılarak sertifika almaya hak kazanmış olanlara “sanayi veya bina” kategorisinde enerji yöneticisi sertifikası verilmeye devam edilecek. Bu sertifikalar 1 Ocak 2014 tarihine kadar ilgili sektörde geçerli sayılacak. Kanunun veya Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce sanayi ve bina sektörlerine yönelik düzenlenen enerji yöneticisi eğitimlerine katılan ve yapılan sınavlarda başarılı olduğunu belgeleyen veya enerji yöneticisi sertifikası verilmesi için mevzuat ile belirlenen koşulları ilgili mevzuatın yürürlükte olduğu süre zarfında sağladığını belgeleyebilen, en az lisans eğitimi almış kişilere, 1 Ocak 2014 tarihine kadar başvurmaları halinde, başkaca bir koşul aranmaksızın enerji yöneticisi sertifikası verilecek. Bu şekilde verilecek enerji yöneticisi sertifikaları bina veya sanayi sektörleri için düzenlenecek. Bu sertifikaların birleştirilmesinde üçüncü fıkra hükümlerine göre hareket edilecek.

SERTİFİKALAR 1 OCAK 2014’E KADAR BİRLEŞTİRİLECEK

Sanayi ve bina sektörleri için ayrı ayrı düzenlenmiş olan enerji yöneticisi sertifikalarının en geç 1 Ocak 2014 tarihine kadar Genel Müdürlüğe başvurmak suretiyle birleştirilmesi zorunlu olacak. Bu tarihe kadar birleştirme yapılmayan sertifikalar, bu tarihten itibaren geçersiz sayılacak. Birleştirmede şunlara dikkat edilecek:
“Sanayi ve bina sektörleri için enerji yöneticisi sertifikası sahibi kişilerin sertifikaları herhangi bir şart aranmaksızın birleştirilerek yenilenecek.
Sanayi veya bina sektörlerinden sadece birinde enerji yöneticisi sertifikası almış olanlar için, sertifika sahiplerine yazılı duyuru yapmak ve en az bir ay öncesinden internet üzerinden ilan etmek suretiyle Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü yılda en az bir kez fark sınavları yapacak. Bu sınavlarda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacak ve sertifikaları birleştirilerek yenilenecek.
Yenileme veya fark sınavları için sertifika sahibinden herhangi bir ücret alınmayacak. Bugünden itibaren sanayi ve bina sektörleri için verilen eğitim-etüt-proje sertifikaları aynı sektör için etüt-proje sertifikası yerine geçecek. Ancak, eğitim-etüt-proje sertifikası sahibi kişilerin istekleri halinde, başkaca bir koşul aranmaksızın sertifikaları etüt-proje sertifikasına dönüştürülecek.”

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA DÜZENLENEN EĞİTİMLERDE DURUM

Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen eğitimler için bu Tebliğ hükümleri uygulanmayacak. Söz konusu eğitimler ile ilgili iş ve işlemler Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik ve 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Yapılacak Yetkilendirmeler, Sertifikalandırmalar, Raporlamalar ve Projeler Konusunda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri doğrultusunda tamamlanacak. Bu eğitimlere katılanların sınavları eğitimi düzenleyen kuruluş tarafından bu Tebliğin yürürlüğe girmesini takip eden bir ay içinde yapılacak. Girdiği ilk sınavda başarılı olamayanlar için yapılacak ikinci sınavlar da 1 Aralık 2012 tarihine kadar bu kurum ve kuruluşlarca yapılacak.

SINAV HAKKI KULLANDIRMA

Bugünden itibaren bina veya sanayi sektörlerinde düzenlenen enerji yöneticisi eğitimlerine katılmış, ancak eğitim sonrası yapılan sınavda başarılı olamamış ve bir kez daha sınava girme hakkını kullanamamış veya sınav hakkını hiç kullanamamış olan kişiler, 2013 yılı sonuna kadar yapılacak olan merkezi sınavlara kabul edilecek. Merkezi sınavda başarılı olmaları koşuluyla, bu kişilere bina veya sanayi sektörleri için düzenlenmiş enerji yöneticisi sertifikası verilecek.

ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİNDE ETÜT ÇALIŞMASI MUAFİYETİ

Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde Verimliliğin Artırılması İçin Alacakları Önlemler Hakkında Yönetmelik uyarınca, 25 Ekim 2008 tarihinden önce düzenlenen enerji yöneticisi eğitimlerine katılan ve etüt çalışması yapmak suretiyle enerji yöneticisi sertifikası alan veya almaya hak kazanan kişiler, etüt-proje eğitimlerindeki etüt ve proje çalışmasının etüt kısmından muaf tutulacak. Daha önce yaptıkları etüt raporlarında yer alan önlemler hakkında proje hazırlayarak etüt ve proje çalışması yapma yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacak. Ancak, bu durumda daha önce hazırlanan etüt raporunun yapılan proje ile birlikte sunulması zorunlu olacak. Tebliğ bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Tebliğin tam metnine www.resmigazete.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

About author

Senem Gençer
Senem Gençer 761 posts

Alternatifenerji.com’un kurucu ortaklarından biri ve CEO’su olan Gençer, 1971 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1993 yılında ODTÜ İşletmeyi bitirdikten sonra, Johnson & Johnson Medical ve Yeni Zelanda Büyükelçiliği gibi farklı kurumlarda çalıştı. 2007 yılında güneş enerjisi ve LED aydınlatma konularında halen çalışmakta olan Ekogüneş’i ve Türkiye’nin ilk online solar ürün satış sitesi olan www.ekogunes.com’u kurdu. Gençer, aynı zamanda Güneş Enerjisi ve Sanayicileri Derneği GENSED’in kurucu üyelerindendir.

You might also like

HABERLER

Nazilli’ye Güneş Enerjisi Santrali

Nazilli Belediyesi yılda 1.480.000 MW elektrik üretecek güneş enerjisi santralinin kurulumu için düğmeye bastı. Türkiye’de ilçelerde güneş enerjisi santrali kurma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. www.milliyet.com.tr’nin haberine göre, Nazilli Belediyesi yılda

Güneş EnerjisiB 0 Comments

Prof. Martin A. Green 13 Haziran’da Türkiye’de

ODTÜ 60. Yıl Davetli Konuşmalar Dizisi kapsamında Prof. Martin A. Green, 13 Haziran 2016 tarihinde saat 14.00’te Kültür Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu’nda, “Photovoltaics: Power Source for the Future” başlıklı

HABERLER

EVATEG Aydınlatma Teknolojileri Çalıştayı Şile’de Gerçekleştirildi

EVATEG kapsamında uluslararası LED/OLED Aydınlatma Teknolojileri Çalıştayı Şile’de gerçekleşti. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Kalkınma Bakanlığı desteği ve Özyeğin Üniversitesi-Şile Belediyesi ortaklığıyla yürütülen Enerji Verimli LED/OLED Aydınlatma Teknolojileri Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Laboratuvarı